+45 89 34 35 36

Under emnet forældremyndighed kan du læse mere om

 • hvad det betyder at have forældremyndigheden og at have fælles forældremyndighed
 • hvad du skal gøre, hvis du gerne vil have ophævet den fælles forældremyndighed eller have del i forældremyndigheden
 • hvordan en forældremyndighedssag foregår
 • hvilke argumenter der bliver lagt vægt på i en sag om forældremyndighed

 

Forældremyndighed

Det er forældreansvarsloven, der regulerer spørgsmålet om forældremyndighed.

Alle børn og unge under 18 år er under forældremyndighed. Enten har forældrene fælles forældremyndighed, eller også har den ene af forældrene forældremyndigheden alene.

Hvis man har forældremyndigheden over et barn, har man pligt til at drage omsorg for barnet, og man skal træffe beslutning om barnets personlige forhold.

Har man fælles forældremyndighed kræver det, at man kan nå til enighed om væsentlige beslutninger vedrørende barnet.

Statsforvaltningens hjemmeside kan du se en oversigt over, hvilke beslutninger vedrørende barnet, der kræver enighed.

 

Fælles forældremyndighed

Ifølge forældreansvarsloven er det et grundlæggende princip, at barnets forældre skal tage fælles ansvar for barnet, uanset om de lever sammen eller ej.

Hvis I havde fælles forældremyndighed forud for jeres samlivsophævelse/skilsmisse, fortsætter den fælles forældremyndighed automatisk efterfølgende.


Hvis du ønsker den fælles forældremyndighed ophævet

Såfremt du ønsker at få den fælles forældremyndighed ophævet, således at du fremover får forældremyndigheden alene, skal du starte en sag ved statsforvaltningen. Dette gøres via Statsforvaltningens hjemmeside, hvor du skal udfylde ansøgning om forældremyndighed og underskrive med NemID.


Hvis du ønsker at få del i forældremyndigheden

Hvis du ikke har del i forældremyndigheden, men ønsker at få det, skal du skal du starte en sag ved statsforvaltningen. Dette gøres også via Statsforvaltningens hjemmeside, hvor du skal udfylde ansøgning om forældremyndighed og underskrive med NemID


Sagsgangen

Alle sager om forældremyndighed starter ved, at enten du eller den anden forælder retter henvendelse til statsforvaltningen. Statsforvaltningen vil derefter normalt indkalde dig og den anden forælder til et møde.

På mødet i Statsforvaltningen vil statsforvaltningens sagsbehandler, der enten er børnesagkyndig eller jurist, forsøge at opnå enighed mellem dig og den anden forælder.

Hvis I ikke kan blive enige om, hvorvidt I fortsat skal have fælles forældremyndighed, eller om den ene af jer skal have forældremyndigheden alene, så kan du eller den anden forælder anmode statsforvaltningen om, at sagen overgives til retten.

Du har ret til at lade dig repræsentere af en advokat under mødet i statsforvaltningen. Advokaten vil kunne hjælpe dig med at

 • få og bevare overblikket både over sagen og paragrafferne
 • stille de rigtige spørgsmål
 • rådgive i forhold til konsekvenserne af aftaler
 • sikre, at du får sagt alt det, du gerne vil
 • støtte dig, hvis det bliver ubehageligt.


Det er domstolene, der kan træffe afgørelse om, hvorvidt der skal være fælles forældremyndighed eller ej. Statsforvaltningen kan alene træffe en midlertidig afgørelse, som vil være gældende, indtil retten eventuelt afsiger dom.

 

Hvilke argumenter bliver der lagt vægt på i en sag om forældremyndighed?

Som omtalt er udgangspunktet, at forældremyndigheden skal være fælles. Men det er naturligvis ikke ensbetydende med, at der skal være fælles forældremyndighed i alle tilfælde.

Forældreansvarslovens § 11 rummer en mulighed for, at domstolene kan træffe afgørelse om, at den fælles forældremyndighed skal ophæves. Det er ifølge loven en betingelse for, at den fælles forældremyndighed kan ophæves, at der er holdepunkter for at antage, at forældrene ikke kan samarbejde om barnets forhold til barnets bedste.

Dommeren foretager en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.

En gennemgang af domme på området viser, at domstolene tillægger følgende momenter vægt, når de skal træffe afgørelse om, hvorvidt den fælles forældremyndighed skal ophæves.

 • Er der et højt konfliktniveau mellem forældrene?
 • Er der ingen kommunikation?
 • Er der manglende samarbejde vedrørende skolevalg og udstedelse af pas mv.?
 • Er der uenighed om hjælpeforanstaltninger fra kommune/skole/psykiatri/PPR?
 • Er der uenighed om religion?
 • Er der uenighed om medicinering eller lægelige indgreb?
 • Hvordan håndterer forældrene uenighed?
 • Er der risiko for, at den ene af forældrene henter barnet fx i institution uden at have tilladelse hertil?
 • Er der risiko for, at den ene af forældrene vil bortføre barnet til udlandet?
 • Har der været vold eller andre overgreb i familien?
 • Hvordan trives børnene?
 • Har den ene af forældrene et misbrug?
 • Er den ene af forældrene psykisk syg?

Det er sjældent nok til ophævelse af den fælles forældremyndighed, at forældrene er uenige om et enkelt af de forhold, som ellers kræver enighed, fx skolevalg.

Hvis du ønsker at drøfte din situation, er du velkommen til at ringe eller maile. Den første samtale koster ikke noget.