+45 89 34 35 36

Sæt effektivt ind så tidligt som muligt

  • Tvangsfjernelsessager starter typisk i kommunens socialforvaltning, der finder anledning til at gribe ind.
  • Herfra går sagen til kommunens Børn- og Ungeudvalg, som tager stilling til, om der skal ske tvangsfjernelse.
  • Udvalgets afgørelse om fjernelse kan inden for 4 uger påklages til Ankestyrelsen.
  • Ændrer Ankestyrelsen ikke afgørelsen, kan afgørelsen, igen inden for 4 uger, indbringes for byretten.
  • Går byretsdommen også ud på tvangsfjernelse, kan dommen ankes til landsretten. Også her er fristen 4 uger.
  • I særlige tilfælde kan landsrettens dom indbringes for Højesteret.

Det er klogt at have en erfaren og engageret advokat ved sin side på alle trin i forløbet.